ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE BURSLU DOKTORA PROGRAMLARI

Erciyes Üniversitesi çok sayıda program ile doktora eğitimi vermenin yanı sıra bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalar ile öğrenciler için ayrıcalıklar ve fırsatlar oluşturmaktadır. Doktora öğrencileri eğitim süresi boyunca proje ve sanayi ortaklığı ile gerçekleştirilmekte olan diğer araştırma faaliyetleri kapsamında çeşitli burs ve desteklerden yararlanabilmektedirler. Öğrencilerin güncel destek ve burslardan daha verimli şekilde yararlanılabilmeleri amacıyla Erciyes Üniversitesi tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Erciyes Üniversitesinde yedi enstitü altında çok sayıda lisansüstü programlarında eğitim imkânı mevcuttur. Lisans üstü eğitimi için başvurularınızı enstitüler aracılığı ile ilan edilmiş takvime göre yine enstitüler üzerinden gerçekleştirme imkânı bulunmaktadır. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ve YÖK 100/2000 Doktora Bursu gibi burs avantajlı ve devamında istihdam imkanlı destek programları farklı takvimlere göre dönemsel olarak ilan edilebilmektedir. Erciyes Üniversitesi de bir araştırma üniversitesi olarak bu programlardan azami ölçüde genç araştırmacıların faydalanması için bir aday öğrenci havuzu oluşturmaktadır. Bu havuz ile uygun programlar, burs destekleri ve çalışma imkanları hakkında doğrudan araştırmacılar ile temas kurulması ve programa yönlendirme hususunda destek sağlanması amaçlanmaktadır. Aşağıda yer alan formu doldurarak havuza dahil olabilirsiniz. Bu havuz mevcut programlar ve gelecekte oluşacak fırsatlar için kullanılacaktır.

Kapsamdaki Enstitüler:

Erciyes Üniversitesi çatısı altında yedi enstitü bulunmaktadır. Verilen doktora eğitimlerinin çalışmalara dahil edilmesi ve nitelikli akademik çalışmaların tamamlanması için aktif iş birlikleri gerçekleştirilmektedir.

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

• Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Matematik ve Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar ABD, Eğitim Bilimleri… vb programlar)

• Fen Bilimleri Enstitüsü (Mühendislik, Mimarlık ve Temel Bilimler Programları)

• Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü (Bitki Biyoteknolojisi, Moleküler Biyoloji, Klinik Araştırmalar ..vb Anabilim Dalları)

• Güzel Sanatlar Enstitüsü (Heykel, Resim, Müzik ve Seramik Ana Sanat Dalları)

• Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Eczacılık..vb Anabilim Dalları)

• Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe ve Din Bilimleri, Halkla İlişkiler… vb programlar)

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE BURS SAĞLAYAN PROGRAMLAR

1-TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı

Türkiye 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir. Özel sektörde doktora derecesine sahip daha fazla araştırmacının istihdam edilmesinin amaçlandığı programda, doktora öğrencilerine yönelik burs desteği ve özel sektördeki işletmelere istihdam desteği verileceği TÜBİTAK tarafından belirtilmiştir. Program kapsamında sigortalı çalışan doktora öğrencilerine kısmi burs, çalışmayan doktora öğrencilerine ise tam burs verilecektir.
TÜBİTAK'tan yapılan duyuruya göre, sanayide ihtiyaç duyulan doktora dereceli nitelikli iş gücü kaynağını yetiştirmek ve işletmelere istihdam desteği sağlamak amacıyla 2244 Sanayi Doktora Programı yürütülmektedir.
Sanayi Doktora Programı'nın üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarının bulunacağı iki işbirliği modeli çerçevesinde yürütüleceği belirtilirken, Bu işbirliği modelleri, çağrı metninde şu şekilde tanımlandı
1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projeler
2. Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projeler
Doktora öğrencilerine Burs:
Tam Burs: 4500 TL/ay,
Kısmi Burs: 800 TL/ay
Burs Süresi: 5 yıla kadar
Üniversitelere Proje teşvik İkramiyesi:
Proje Yöneticisine: 600 TL/ay
Akademik Danışmanlara: Öğrenci başına 300 TL/ay
Özel Sektör Kuruluşu İstihdam Desteği:
Bursiyerin mezuniyeti sonrasında %40-60 oranında istihdam desteği (en fazla 3 yıl)
TÜBİTAK'ın yayınladığı çağrı metnine göre;
• Yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapabiliyor.
• 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları projeye dâhil olabiliyor.
Ayrıntılı çağrı metni için tıklayınız.
DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE BURS SAĞLAYAN PROGRAMLAR

2.YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı

Program, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler desteklemek için burs verilmesidir. Ülkemiz için öncelikli alanlarda gerçekleştirilen akademik çalışmaların artması akademik ekosisteme yüksek oranda katkı sağlayacaktır.
100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır.
• T.C. vatandaşı olmak.
• Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
• Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
• Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
• Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
(1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.
(2) Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.
(3) 6. maddenin (ç) fıkrasında belirtilenler dışında, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.
(4) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.
(5) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.
(6) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.
(7) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben on iki ay süre ile burs ödenir.
(8) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.
(9) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+vb) programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır.
Ayrıntılı çağrı metni için tıklayınız!
Ülkemizin doktoralı insan kaynağı sayısının artırılması hedefi doğrultusunda, doktora öğrenimi gören başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında YÖK 100/2000 bursiyerlerine TÜBİTAK tarafından 2211 - Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı ek çağrısı açılmıştır.
Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getiren ve başvuruların değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek destek baraj puanı üzerinde kalan YÖK 100/2000 bursiyerleri çift burs alma imkânına sahip olacak ve burs ödemeleri TÜBİTAK tarafından aylık 4.500 TL'ye tamamlanacaktır. TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütleri şunlardır:
1. TÜBİTAK akademik dergilerinde yayımlanmış makale,
2. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale,
3. Uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış makale,
4. ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış bilimsel makale,
5. Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri,
6. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 yıl BİDEB bursiyeri ve/veya ARDEB proje bursiyeri olarak bir projede yer almış olmak.
YÖK 100/2000 bursiyerlerinin 17 Haziran - 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden başvuru yapabilecekleri doktora burs programları:
• 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı
• 2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı
• 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı
2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı ek çağrısı kapsamında son başvuru tarihi 12 Temmuz 2019 saat 17:30’dur. Program hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.